Ανακοίνωση ΕΚΚ σχετικά με τη λειτουργία Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

0
781

Δια της παρούσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («ΕΚΚ») σημειώνει ότι έχει υποπέσει
στην αντίληψη της η χρήση λανθασμένης/παραπλανητικής επεξήγησης ή διαφημιστικού
υλικού που δίνεται για τη λειτουργία των Καταχωρισμένων ΟΕΕ («ΚΟΕΕ») από συμμετέχοντες στην αγορά, και επιθυμεί να τονίσει τα ακόλουθα:
Οι ΚΟΕΕ είναι ΟΕΕ1 που δύνανται να λειτουργούν ως ‘καταχωρισμένοι’ ΟΕΕ δυνάμει του
Μέρους VIII του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2018 (ο «Νόμος ΟΕΕ»). Σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου ΟΕΕ, οι ΚΟΕΕ μπορούν να είναι μόνο εξωτερικά διαχειριζόμενοι από αδειοδοτημένο Διαχειριστή, να απευθύνονται αποκλειστικά σε επαγγελματίες ή/και επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές και ο κανονισμός ή τα καταστατικά τους έγγραφα να προβλέπουν ρητά ότι υπόκεινται στην εφαρμογή των
διατάξεων του Μέρους VIII του Νόμου ΟΕΕ.

Οι ΚΟΕΕ δεν αδειοδοτούνται από την ΕΚΚ, αλλά για να μπορούν να λειτουργήσουν ως τέτοιοι θα πρέπει να καταχωριστούν στο «Μητρώο ΚΟΕΕ» που τηρεί η ΕΚΚ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του Νόμου ΟΕΕ.

Για να είναι δυνατή η καταχώριση τους, ο Διαχειριστής τους οφείλει να υποβάλει στην ΕΚΚ
αίτηση για καταχώριση η οποία συνοδεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που απαιτούνται
από το άρθρο 138(2) του Νόμου ΟΕΕ, με βάση τη διαδικασία που έχει θεσπιστεί με την
Οδηγία ΟΔ124-01 της ΕΚΚ σχετικά με την εγγραφή ΚΟΕΕ στο Μητρώο ΚΟΕΕ και τη διαγραφή από αυτό. Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί και διευκρινιστική Εγκύκλιος της ΕΚΚ με αριθμό Ε285.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του περί των Διαχειριστών Οργανισμών
Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013, ως έχει τροποποιηθεί, (ο «Νόμος ΔΟΕΕ»), ‘κάθε ΔΟΕΕ3 της Δημοκρατίας γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πριν από την εφαρμογή της, κάθε ουσιαστική μεταβολή στοιχείου που αποτέλεσε προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας την οποία χορήγησε σε αυτόν η Επιτροπή και ιδίως πληροφορίας που παρασχέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 7’.

Επιπλέον, ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας που αιτείται άδεια λειτουργίας παρέχει στην ΕΚΚ τις
πληροφορίες που απαιτούνται από τις παραγράφους (α) – (ε) του άρθρου 7(2) του Νόμου
ΔΟΕΕ, οι οποίες συνάδουν με τις πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν για την
καταχώριση των ΚΟΕΕ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του Νόμου ΟΕΕ.

Με βάση τα πιο πάνω, η ΕΚΚ επιθυμεί να τονίσει ότι παρόλο που οι ΚΟΕΕ δεν αδειοδοτούνται από την ΕΚΚ, υπόκεινται στην εποπτεία της μέσω του Διαχειριστή τους, ο οποίος οφείλει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Νόμου ΔΟΕΕ (ή άλλων σχετικών προνοιών της νομοθεσίας σε περίπτωση που δεν είναι ΔΟΕΕ) και του Νόμου ΟΕΕ όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων, τις συγκρούσεις συμφερόντων, τη διαχείριση ρευστότητας,
τις πολιτικές αμοιβών, την αποτίμηση, το διορισμό θεματοφύλακα και τα καθήκοντα
δέουσας επιμέλειας που πρέπει να τηρούνται για τη διασφάλιση της προστασίας των
επενδυτών των ΚΟΕΕ.

Ως εκ τούτου, οι οποιεσδήποτε αναφορές σε «μη εποπτευόμενες οντότητες» (unregulated
structures) που χρησιμοποιούνται σε διαφημιστικό υλικό για την προώθηση των ΚΟΕΕ
δίνουν λανθασμένη εικόνα και θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να διορθωθούν.