Ανακοίνωση του ΠΔΣ που αφορά τους Λειτουργούς Συμμόρφωσης

0
374

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΠΔΣ

“Έχει παρατηρηθεί ότι στα πλαίσια των επιτόπιων εποπτικών ελέγχων που διεξάγονται από το Τμήμα Εποπτείας & Συμμόρφωσης του Π.Δ.Σ, εποπτευόμενα μέλη δεν προσκομίζουν τον ακριβή αριθμό πελατών ή/και ηθελημένα παραλείπουν να συμπεριλάβουν στο κατάλογο πελατών τους τον ακριβή αριθμό πελατών που διαχειρίζονται στα πλαίσια άσκησης διοικητικών υπηρεσιών ή/ και άλλων συναφών δραστηριοτήτων ως καθορίζονται στο άρθρο 2Α του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 (Ν. 188 (Ι)/2007).

Ως εκ τούτου προς την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των επιτόπιων εποπτικών ελέγχων και την αποφυγή της εσκεμμένης απόκρυψης πιθανών προβληματικών πελατών των εποπτευομένων, στο εξής, θα πρέπει να κοινοποιείται στους Λειτουργούς του Π.Δ.Σ ο κατάλογος των πελατών εκάστου εποπτευόμενου μέλους, πριν ή κατά τον επιτόπιο έλεγχο. Ο εν λόγω κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως το όνομα του πελάτη, κατηγορία κινδύνου, το έτος έναρξης συνεργασίας, την χώρα προέλευσης του πελάτη και δραστηριότητες του, συνοδευόμενος από υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση ότι αυτός περιλαμβάνει όλους ανεξαιρέτως τους πελάτες του.

Να σημειωθεί ότι οι επιτόπιοι εποπτικοί έλεγχοι μπορούν να διεξαχθούν χωρίς σχετική προειδοποίηση προηγουμένως.”