“Διαφθορά νεαρής γυναίκας” – Συνέντευξη με την Ιωάννα Γεωργιάδη

0
927

Η Ιωάννα Γεωργιάδη είναι νομικός με έδρα την Λευκωσία. Αφορμή για την συνέντευξη μας αποτέλεσε η πρόσφατη μελέτη της αναφορικά με το αδίκημα της διαφθοράς νεαρής γυναίκας και την ανάγκη τροποποίησης του νόμου. Στην συνέντευξη αναλύουμε τα κύρια σημεία της μελέτης καθώς και προτάσεις βελτίωσης του νόμου με άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία.

Legal News Cy: Αναλύστε μας λίγο την μελέτη σας και τι σας ώθησε να την εκπονήσετε;

Ιωάννα Γεωργιάδη: Παρατηρώντας την Νομοθεσία και συγκεκριμένα τον Νόμο 91(Ι)/2014 καθώς και το Άρθρο 154 του Ποινικού Κώδικα το οποίο διέπει το αδίκημα της διαφθοράς νεαρής γυναίκας πρόσεξα την τροποποίηση που είχε γίνει το 2002, και αποφάσισα να το ερευνήσω περαιτέρω.

Μέσα από την μελέτη μου αναλύονται διάφορες πτυχές της Κυπριακής Νομοθεσίας αναφορικά με το εν λόγω αδίκημα, γίνεται σύγκριση με τις Νομοθεσίες άλλων χωρών, για παράδειγμα της Αγγλίας και του Καναδά, όπως επίσης γίνεται αναφορά σε διάφορες Κυπριακές και ξένες αποφάσεις.Περαιτέρω, εξετάζονται κάποιοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν ή θα έπρεπε να επηρεάζουν την ψήφιση ή τροποποίηση του Νόμου, όπως η κοινωνιολογία δικαίου, το κενό που υπάρχει στην διαπαιδαγώγηση των νέων, ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν τα ΜΜΕ και άλλα.

LNCy: Ποία τα μεγαλύτερα κενά στον ισχύων νόμο και τι προτείνετε για αλλαγή του;

ΙΓ: Μελετώντας τον Ποινικό Κώδικα και τον Νόμο 91(Ι)/2014, τα σημεία τα οποία κατά την άποψη μου χρήζουν τροποποίησης είναι 2. Δεν παρέχεται ικανοποιητική εξήγηση για την τροποποίηση που έγινε στο Άρθρο 154 του Ποινικού Κώδικα το 2002 (145(Ι)/2002) αποτέλεσμα της οποίας ήταν η αύξηση του ορίου ηλικίας συναίνεσης και η διαγραφή της υπεράσπισης η οποία είχε ως αποτέλεσμα το αδίκημα να είναι πλέον αυστηρής ποινικής ευθύνης. Το ίδιο ισχύει και για τον Νόμο του 2014 ο οποίος θέτει το μεγαλύτερο όριο ηλικίας για συναίνεση.

Πολλοί είναι οι λόγοι βάσει των οποίων, κατά την γνώμη μου, δεν δικαιολογείται το αδίκημα να είναι αυστηρής ποινικής ευθύνης, ως εκ τούτου εισήγηση μου είναι η επαναφορά της υπεράσπισης. Περαιτέρω, θεωρώ ότι η νομοθεσία μας δεν συμβαδίζει με τον τρόπο που λειτουργούν οι έφηβες σήμερα, ως εκ τούτου εισήγηση μου είναι ότι θα έπρεπε να γίνει μείωση του ορίου συναίνεσης.

LNCy: Τι ισχύει σε χώρες του εξωτερικού και τι μπορούμε να μάθουμε από αυτές;

ΙΓ: Εξετάζοντας τις Νομοθεσίες οι οποίες διέπουν το συγκεκριμένο αδίκημα σε άλλες χώρες, και συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, Αμερική και Καναδά, κάποιος μπορεί να παρατηρήσει ότι οι νομοθεσίες τους παρέχουν την δυνατότητα προβολής υπεράσπισης για το εν λόγω αδίκημα, σε αντίθεση με την νομοθεσία της Κύπρου βάσει της οποίας το αδίκημα είναι αυστηρής ποινικής ευθύνης. Γενικά, οι νομοθεσίες των προαναφερόμενων χωρών φαίνεται να αναγνωρίζουν τα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα, τις τάσεις της εποχής και την πίεση που δέχονται οι έφηβες σήμερα, ως εκ τούτου να συμβαδίζουν περισσότερο με τα κοινωνικά φαινόμενα απ’ ότι η Κυπριακή Νομοθεσία.

LNCy: Ποίον ρόλο διαδραματίζει (θα έπρεπε να διαδραματίζει) η Κοινωνιολογία στην διαμόρφωση του νόμου;

ΙΓ: Θεωρώ ότι η Κοινωνιολογία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον Νόμο, καθώς ο Νόμος είναι κάτι το οποίο ακολουθεί και ακολουθείται από την ζωή. Δεδομένου ότι τα δεδομένα γύρω μας αλλάζουν γρήγορα οι νομοθεσίες θα έπρεπε να συμβαδίζουν με τα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα ούτως ώστε να μην υπάρχει αποστασιοποίηση του νόμου από την κοινωνική πραγματικότητα.

LNCy: Ποια τα κενά στην σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των νέων και πως επηρεάζουν/διαμορφώνουν την κοινωνία;

ΙΓ: Όπως διαφαίνεται και μέσω των ερευνών των οποίων αναφέρω στην μελέτη μου, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των νέων είναι ένας τομέας ο οποίος χρήζει αναβάθμισης. Συγκεκριμένα, οι νέοι σήμερα αντλούν πληροφορίες κυρίως από το διαδίκτυο ή/και φίλους τους και συχνά πρόκειται για λανθασμένη πληροφόρηση. Η διαπαιδαγώγηση από τους γονείς, οι οποίοι συνήθως λειτουργούν ως πρότυπα, είναι εξαιρετικά σημαντική αν και συχνά δεν υπάρχει λόγω του ότι πολλοί γονείς αποφεύγουν να συζητήσουν το συγκεκριμένο θέμα με τα παιδιά τους ή δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να το συζητήσουν. Ο Νόμος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει την σωστή διαπαιδαγώγηση που θα έπρεπε να παρέχεται στους νέους από το σχολικό και το οικογενειακό τους περιβάλλον. Στις μέρες μας η ενημέρωση σχετικά με το θέμα της σεξουαλικής αγωγής γίνεται στις τελευταίες τάξεις του λυκείου παρά τις εισηγήσεις που έγιναν για την ένταξη του μαθήματος αρκετά νωρίτερα αφού αρκετοί νέοι εξέφρασαν την ανάγκη έγκυρης ενημέρωσης.

Τα κενά στην διαπαιδαγώγηση έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία κενού στις γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και σωματικές πτυχές της σεξουαλικότητας. Η σωστή διαπαιδαγώγηση επηρεάζει θετικά την στάση και τις αντιλήψεις των νέων στην διαμόρφωση σχέσεων, σε θέματα υγείας καθώς και στην αποφυγή περιστατικών όπως σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων και ανεπιθύμητων εγκυμοσύνων.

LNCy: Ποίος ο ρόλος του διαδικτύου σε όλα όσα αναλύσαμε πιο πάνω;

ΙΓ: Το διαδίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας και οι πλείστες έφηβες επηρεάζονται από την εικόνα που προβάλλεται μέσω των ΜΜΕ και προσπαθούν να συμβαδίζουν με τις τάσεις και να προσαρμοστούν με τα δεδομένα της εποχής τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι έφηβες να τροποποιούν την εξωτερική τους εμφάνιση και να λειτουργούν με τρόπο ο οποίος δεν συμβαδίζει με την ηλικία τους.

LNCy: Από που μπορεί κάποιος να προμηθευτεί την μελέτη σας;

ΙΓ: Αυτή την στιγμή κάποιος μπορεί να το προμηθευτεί από το βιβλιοπωλείο Galaxy στην Λευκωσία και σύντομα θα διατίθεται προς πώληση στους Τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους.