Λήξη προθεσμίας ερωτηματολογίου ΠΔΣ για Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος

0
399

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΔΣ

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και στα πλαίσια των εξουσιών που παρέχονται στο Συμβούλιο του Π.Δ.Σ. δυνάμει του άρθρου 59(9) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου («Ο Νόμος»), ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, ως Εποπτική Αρχή και στα πλαίσια εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης κινδύνου (risk-based approach system) του Π.Δ.Σ., ενημερώνεστε ότι η προθεσμία υποβολής του ερωτηματολογίου που αφορά τις διαδικασίες παρεμπόδισης και καταπολέμησης των αδικημάτων Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, λήγει στις 30 Απριλίου 2018.

Η συμπλήρωση και υποβολή του εν λόγω ερωτηματολογίου είναι υποχρεωτική και δεν θα υπάρξει περεταίρω παράταση.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης και υποβολής του ερωτηματολογίου εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το Συμβούλιο του Π.Δ.Σ. δύναται να επιβάλει τις προβλεπόμενες βάσει του σχετικού Νόμου κυρώσεις.

Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν βάσει του ερωτηματολογίου θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και θα τύχουν χειρισμού ως άκρως εμπιστευτικές.