Νέο υπόδειγμα από Epsilaw – Διατάγματα Αποκάλυψης και Σιγής εναντίον των Τραπεζών

0
313

Το παρόν πρακτικό σημείωμα περιγράφει τις νομικές και πρακτικές πτυχές αναφορικά με την έκδοση τόσο διαταγμάτων αποκάλυψης όσο και διαταγμάτων σιγής στο πλαίσιο των νομικών διαδικασιών οι οποίες έχουν διεξαχθεί ενώπιον των Κυπριακών Δικαστηρίων. Περαιτέρω, γίνεται αναφορά στη διαδικασία η οποία χρειάζεται να ακολουθηθεί και σε οποιαδήποτε άλλα σχετικά ζητήματα που αφορούν το παραπάνω ζήτημα. Ένα ενδεικτικό  βήμα προς βήμα σχέδιο περιλαμβάνεται μαζί με μία περιγραφή των απαραίτητων εγγράφων.

Το εν λόγω πρακτικό υπόμνημα βρίσκεται στο πιο κάτω σύνδεσμο

Discovery and Gagging Orders against Banks