Νέο υπόδειγμα από Epsilaw – Εγγραφή Εταιρείας με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

0
315

Το παρόν πρακτικό σημείωμα περιγράφει τις νομικές και πρακτικές πτυχές σε σχέση με τη διαδικασία εγγραφής μιας Κυπριακής Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις νομικές απαιτήσεις, τις πρακτικές απαιτήσεις, τη διαδικασία, το χρονικό πλαίσιο για την εγγραφή, τις καταχωρήσεις, τις μετεγγράφηκες υποχρεώσεις και άλλα συναφή ζητήματα. Περιλαμβάνει περαιτέρω ένα ενδεικτικό βήμα προς βήμα σχέδιο της διαδικασίας μαζί με μία περιγραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων.

Το εν λόγω πρακτικό υπόμνημα βρίσκεται στο πιο κάτω σύνδεσμο

Registration with VAT – Company