Νέο υπόδειγμα από Epsilaw – Εγγυητική Επιστολή

0
729

Το παρόν έγγραφο αποτελεί πρότυπο απλής αλλά επαρκούς εγγύησης ή εγγυητικής επιστολής που χορηγείται από εγγυητή σε δικαιούχο σε σχέση με τις υποχρεώσεις του οφειλέτη έναντι του εν λόγω δικαιούχου βάσει συμφωνίας που αναφέρεται και περιγράφεται εκεί. Είναι γενικής φύσης και μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο μίσθωσης, όπου ο εντολέας είναι ο μισθωτής και ο δικαιούχος είναι ο ιδιοκτήτης, ωστόσο μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες άλλες περιπτώσεις. Η εφαρμογή του μπορεί να είναι περιορισμένη, ανάλογα με τις περιστάσεις, ιδίως όταν ο εγγυητής είναι φυσικό πρόσωπο (εκτός από τον διευθυντή μιας εταιρείας) και έτσι παρέχεται προστασία σύμφωνα με το νόμο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμος του 2003 (Ν. 197(I)/2003, όπως τροποποιήθηκε.

Το εν λόγω πρότυπο βρίσκεται στο πιο κάτω σύνδεσμο

Guarantee (Simple)