Νέο υπόδειγμα από Epsilaw – Συμφωνία Αντικατάστασης

0
1042

Το παρόν έγγραφο αποτελεί πρότυπο, γενική, συμφωνία ανανέωσης σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία. Συμπληρώνεται, σε σχέση με οποιοδήποτε είδος συμφωνίας, μεταξύ του εναπομένοντος μέρους, του αποχωρούντος μέρους, μεταβιβάζοντας όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του βάσει της αρχικής συμφωνίας και ο εισερχόμενος διάδικος αναλαμβάνοντας όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αποχωρούντος μέρους στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας αρχικής συμφωνίας. Στα Αγγλικά.

Το εν λόγω πρότυπο βρίσκεται στο πιο κάτω σύνδεσμο

Novation Agreement