Νέο υπόδειγμα από Epsilaw – Συμφωνία Εμπιστευτικότητας / Τήρησης Απορρήτου- Διμερής

0
1062

Το παρόν έγγραφο συνιστά ένα πρότυπο συμφωνίας εμπιστευτικότητας που κυβερνάται από τον Κυπριακό Νόμο, και η οποία πραγματοποιείται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών ισότιμης αναλόγως βάσης, που εισέρχονται σε διαπραγματεύσεις και συζητήσεις, σε σχέση με ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το συγκεκριμένο πρότυπο είναι ιδανικό στο πλαίσιο όπου τα μέρη σκοπεύουν να εισέλθουν σε μια συναλλαγή, όπως είναι η πώληση και αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου, ωστόσο μπορεί να εφαρμοστεί επίσης και σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση όπου εμπιστευτικές ή πολύτιμες πληροφορίες γνωστοποιούνται από αμφότερα τα μέρη. Το παρόν έγγραφο παρέχεται στα Αγγλικά.

Το εν λόγω πρότυπο βρίσκεται στο πιο κάτω σύνδεσμο

Confidentiality Agreement / Non-Disclosure – Bilateral