Νέο υπόδειγμα από Epsilaw – Σύμβαση εκχώρησης

0
2154

Tο παρόν έγγραφο αποτελεί απλή σύμβαση εκχώρησης δυνάμει του Κυπριακού νόμου, σύμφωνα με την οποία ο εκχωρητής των δικαιωμάτων για εκχώρηση, όπως ορίζεται σε αυτό, μεταβιβάζει και εκχωρεί τα εν λόγω δικαιώματα σε εκδοχέα υπό τους όρους του. Είναι γενικής φύσης, κατάλληλο για κάθε είδους δικαιώματα, αλλά είναι ιδανικά κατάλληλο για την εκχώρηση δικαιωμάτων άϋλων περιουσιακών στοιχείων ή παροχών, όπως τα δικαιώματα ή οι απαιτήσεις βάσει μιας υποκείμενης συμφωνίας μεταξύ του εκχωρητή και ενός τρίτου. Στα Αγγλικά.

Το εν λόγω πρότυπο βρίσκεται στο πιο κάτω σύνδεσμο

https://www.epsilaw.com/2017/12/06/assignment-agreement-simple-generic/