Νέο υπόδειγμα από Epsilaw –Τυπικό Συμφωνητικό/ Στερεότυποι όροι

0
417

Το παρόν έγγραφο συνιστά ένα πρότυπο Τυπικό Συμφωνητικό  το οποίο έγινε κάτω από τον Κυπριακό Νόμο και περιλαμβάνει συνήθης στερεότυπους όρους, κυρίως εκείνους τους τυποποιημένους όρους οι οποίοι συχνά περιλαμβάνονται προς το τέλος όλων των συμβάσεων. Ως γενικό θέμα, τέτοιοι όροι δεν περιέχουν οποιεσδήποτε λειτουργικές διατάξεις οι οποίες να επηρεάζουν τη δομή της βασικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των μερών, ωστόσο είναι εξαιρετικά πολύτιμοι στην διακυβέρνηση της φύσης της συμβατικής σχέσης, των δικαιωμάτων και των αντίστοιχων υποχρεώσεων μεταξύ των μερών, ιδιαίτερα όσο αφορά τυχόν διαμάχες. Τέτοιοι όροι  περιλαμβάνουν ρήτρες σχετικά με την προθεσμία, την εμπιστευτικότητα, τον τερματισμό, τις ειδοποιήσεις,  την ανωτέρα βία, τις εκχωρήσεις, τις παρεκκλίσεις, τον διαχωρισμό, την ανεπάρκεια των αποζημιώσεων, τις τροποποιήσεις, τα δικαιώματα τρίτων, τις περεταίρω διαβεβαιώσεις, τον εφαρμόσιμο νόμο και την επίλυση των διαφορών.

Το εν λόγω πρότυπο βρίσκεται στο πιο κάτω σύνδεσμο

https://www.epsilaw.com/2017/11/09/boilerplate-agreement-boilerplate-terms/